Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden

Voor al uw klussen in en rondom uw huis!

Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Allround Timmerbedrijf Vrijenhoek Chaletbouw, Gedeponeerd op 8 februari 2018 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 1 januari 2015, onder handelsregisternummer 62325361

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - “Algemene Voorwaarden”: algemene voorwaarden voor het inkopen en/of uitbesteden van goederen, diensten en/of werkzaamheden van Allround Timmerbedrijf Vrijenhoek/Chaletbouw zijnde een te Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigde eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. - “Leveringen”: de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Timmer en Klusbedrijf Vrijenhoek. te leveren prestatie(s). - “Opdracht”: de door opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten. - “Opdrachtgever”: Timmer en Klusbedrijf Vrijenhoek en/of iedere aan Timmer en Klusbedrijf Vrijenhoek gelieerde vennootschap. - “Opdrachtnemer”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon tot wie de opdracht is gericht respectievelijk aan wie de opdracht is verleend. Opdrachtnemer is de contractuele wederpartij van de opdrachtgever. - “Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. - “Prestatie”: de te verrichten leveringen van producten en/of diensten en/of uitvoering van werken. - “Principaal”: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. - “Project”: de opdracht zoals omschreven in de hoofdaannemingsovereenkomst. - “Werkzaamheden”: alle werkzaamheden die door opdrachtnemer in het kader de overeenkomst uitgevoerd moeten worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 2.2 Ingeval van strijdigheid, is in hiërarchische volgorde, uitsluitend van toepassing: a. hetgeen is gesteld in de Overeenkomst c.q. de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht; b. onderhavige Algemene Voorwaarden; c. bepalingen van de hoofdaannemingsovereenkomst en/of het bestek, in verband waarmee de Opdracht gegeven wordt, alsmede de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen; d. de inhoud van het (de) proces(sen)-verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing, alsmede van alle eventuele veranderingen in of aanvullingen op het bestek.  2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever zodanig aanvaarde afwijking geldt uitsluitend voor de Opdracht ten aanzien waarvan zij is overeengekomen. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Integriteit

3.1 Opdrachtgever hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en onderschrijft dat met gebruikmaking van een door het NEN erkende zelfverklaring conform de ISO 26000.  3.2 Opdrachtgever hecht grote waarde aan integriteit. 3.3 Opdrachtnemer, alsook de ondernemingen die met Opdrachtnemer in een groep zijn verbonden als bedoeld in art. 2:24b BW, zijn medewerkers, alsmede door hem ingeschakelde onderaannemers, werknemers en leveranciers zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn vastgelegd in de door het NEN erkende zelfverklaring conform de ISO 26000, te vinden op de website www.timmerbedrijfvrijenhoek.nl

Artikel 4: Veiligheid en Milieu 

4.1 Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de veiligheid en gezondheid van allen en de omgeving van het Project te waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens stimuleert Opdrachtnemer dat alle betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid en zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de vigerende ‘Veiligheid en gezondheid op de bouwplaats’, welke wordt verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst.
4.2 Opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van regels en voorschriften welke voor het Project van toepassing zijn.
4.3 Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle certificaten welke wettelijk en (indien van toepassing) volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden. Tevens verklaart de Opdrachtnemer in het bezit te zijn van het certificaat “VCA**”. Kopieën worden op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt.
4.4 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zijn CO²-footprint digitaal aanleveren. Indien Opdrachtgever dit wenst zal Opdrachtnemer voor de betreffende Opdracht of het Project de specifieke CO² monitoring digitaal verstrekken
4.5 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken.
4.6 Opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen dat tijdens aan- en afvoer van materieel en/of materialen en tijdens de uitvoering van de Opdracht op het bouwterrein geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht echter toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan verplicht Opdrachtnemer zich tot het terstond nemen van passende maatregelen en het melden aan Opdrachtgever van deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de oorspronkelijke situatie. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake.
4.7 Opdrachtnemer is verplicht het werkterrein tijdens de door hem te verrichten werkzaamheden en bij het verlaten hiervan schoon en veilig te houden. In de Opdracht genoemde prijzen van Opdrachtnemer worden geacht de kosten te zijn begrepen van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle verpakkingen, afvalstoffen en dergelijke die voortkomen uit de Leveranties of Werkzaamheden van Opdrachtnemer.
4.8 Bij niet nakoming door Opdrachtnemer van één of meer bepalingen omschreven in dit artikel, heeft Opdrachtgever het recht de persoon wiens gedragingen het betreft van het Project weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen.

Artikel 5: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst 

5.1 De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van ten minste vier weken.
5.2 De offerte vermeldt in ieder geval de prijs, normen waaraan de Opdrachtnemer meent te kunnen voldoen, levertijd en garantietermijnen van de aan Opdrachtgever aangeboden diensten en/of zaken, als ook alle gegevens welke voor het nemen van een beslissing tot opdracht noodzakelijk zijn.
5.3 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon aanvaardt of wanneer hetgeen overeengekomen op andere wijze door Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Overeenkomst te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
5.4 Wijziging in de Overeenkomst c.q. onderhavige Algemene Voorwaarden bindt Opdrachtgever alleen indien deze schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn bevestigd. 5.5 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken kunnen Opdrachtgever niet binden tenzij deze schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn bevestigd. 5.6 Indien de Overeenkomst kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling vervalt en Opdrachtgever niet gebonden is aan deze bepalingen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtnemer 

6.1 Opdrachtnemer verricht de door hem te verrichten Leveringen en/of Werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst.
6.2 Op Opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht voor fouten en/of onduidelijkheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde specificaties, tekeningen en overige documentatie die hij ten behoeve voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft ontvangen. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Indien Opdrachtnemer daarop niet wijst, wordt hij geacht in strijd te handelen met de goede trouw en is hij voor de daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen aansprakelijk.
6.3 Opdrachtnemer zal uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen opvolgen.
6.4 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Overeenkomst toepasselijk wettelijke voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder begrepen de veiligheidsvoorschriften, welke Opdrachtgever in acht hoort te nemen en hoort na te komen jegens de Principaal. 6.5 De volgorde van de door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden kan door Opdrachtgever worden bepaald. In ieder geval dient de Overeenkomst te worden uitgevoerd c.q. dient levering plaats te vinden naar de eisen van Opdrachtgever, onder meer de werktijden, welke in verband met de voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van Opdrachtgever.
6.6 Tot de normale werkzaamheden van Opdrachtnemer behoort het toetsen van de eigen producten door Opdrachtnemer alvorens deze aan Opdrachtgever worden geleverd c.q. opgeleverd en het registeren van deze uitgevoerde toetsingen.
6.7 Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens Opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de Overeenkomst. 6.8 Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder de financiële aspecten, en geeft hem tijdig inlichtingen.
6.9 Opdrachtnemer dient het hem ter beschikking gestelde materieel goed te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten. Spijkenisse, 8 februari 2018. www.timmerbedrijfvrijenhoek.nl
Opdrachtnemer maakt desgevraagd weekrapporten op volgens een door Opdrachtgever te verstrekken model. Hij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten ter goedkeuring aan Opdrachtgever aan.

Artikel 7: Prijzen en overige kosten

7.1 De overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn vast en luiden voor zover niet anders overeengekomen in Euro’s (€) exclusief BTW. De overeengekomen prijs en/of tarieven omvat alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle heffingen, douanerechten, eventuele berekeningen en voorbereidende handelingen en transportkosten.
7.2 Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht mag uitsluitend na goedkeuring door en na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Opdrachtgever is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.
7.4 De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de Overeenkomst is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden.

Artikel 8: Levering en Oplevering 

8.1 De Levering en/of Werkzaamheden dienen, in de overeengekomen omvang en kwaliteit op de overeengekomen plaats, op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen termijn, dan wel het door Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Overeenkomst en/of vast te stellen schema opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor Opdrachtnemer. 8.2 Levering vindt plaats volgens de Incoterms DDP (Delivered Duty Paid). 8.3 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de volgorde en/of tijdstip van de Levering en/of Werkzaamheden nader vast te stellen. Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtgever door die wijziging de kosten voor Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid daarom meebrengen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever gedragen moeten worden.
8.4 Indien om welke reden dan ook Opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de Opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd en/of opgeleverd zijn.
8.5 Zodra Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat hij zal tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst c.q. niet volgens het overeengekomen tijdschema kan Leveren en/of Uitvoeren, dient hij daarvan onmiddellijk en zonder vertraging schriftelijk en onder opgave van redenen Opdrachtgever in kennis te stellen. Deze berichtgeving laat onverlet zijn verplichtingen tot nakoming. Opdrachtnemer erkent aansprakelijkheid ten aanzien van niet-nakoming van datgene wat is overeengekomen en vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen, hoe ook genaamd, waaronder maar niet beperkt tot eventuele boetes en aanspraken van een niet tijdige Levering en/of Oplevering. 8.6 De eigendom van fabricaten, producten en leveringen gaat over op Opdrachtgever op het moment van Levering en/of Oplevering. 8.7 Oplevering vindt plaats na schriftelijke acceptatie van het geleverde door Opdrachtgever. 8.8 Het risico van het opgeleverde gaat over op Opdrachtgever op het moment van oplevering van de Prestatie door Opdrachtnemer. 8.9 Een eventueel beroep op eigendomsvoorbehoud door Opdrachtnemer is uitgesloten. 8.10 Wanneer Opdrachtgever goederen van Opdrachtnemer onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden in het geval Opdrachtgever een vordering op Opdrachtnemer heeft. Wanneer de vordering door Opdrachtnemer is voldaan, zal Opdrachtgever de goederen vrijgeven.

Artikel 9: Uitbesteding 

9.1 Zonder Opdrachtgevers uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is het Opdrachtnemer niet toegestaan om de Overeenkomst of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren. 9.2 Opdrachtnemer is, ook in geval toestemming als voorzien in art. 9.1 is verleend, steeds geheel aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor schade hoe ook genaamd in verband met die uitvoering door hem, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden veroorzaakt. 9.3 Indien Opdrachtnemer het werk met inachtneming van art. 9.1 – geheel of gedeeltelijk – opdraagt aan een andere Opdrachtnemer, dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Van deze overeenkomst maken onderhavige Algemene Voorwaarden onverkort deel uit. 9.4 Opdrachtnemer zal onverminderd de naleving van zijn verplichtingen in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen voorafgaand aan het verrichten van zijn werkzaamheden een kopie van de identiteitsbewijzen van alle door hem in te zetten werknemers verstrekken aan Opdrachtgever, alsmede in voorkomend geval een kopie van benodigde tewerkstellingsvergunningen

Artikel 10: Verzekering

10.1 Opdrachtnemer is verplicht een verzekering(en) met een minimale dekking van € 5.000.000,- per aanspraak ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten. 10.2 Indien meerdere verzekeringen dekking bieden bij schade, gaat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer te allen tijde voor op andere verzekeringen. 10.3 In geval van inzet van materieel is Opdrachtnemer verplicht dit materieel te verzekeren voor schade aan het object zelf en aansprakelijkheid. Een eventueel eigen risico is voor rekening van Opdrachtnemer. Het eigen risico van Opdrachtnemer is beperkt tot € 2.500,00. In de polis moet zijn opgenomen dat: a. Voor WAM-plichtige objecten de dekking voldoet aan de eisen van de WAM en dekking biedt voor schade door gebruik van het materieel en deze mag geen uitsluitingen bevatten ten aanzien van het werkrisico en/of schade aan ondergrondse zaken, waaronder maar niet beperkt tot kabels en leidingen. b. Opdrachtgever en Principaal medeverzekerden zijn en verzekeraars afstand doen van regres. 10.4 Opdrachtnemer overlegt op verzoek van Opdrachtgever terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. 10.5 Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van Opdrachtnemer voor zover schade voor rekening of risico van Opdrachtnemer komt.

Artikel 11: Garantie 

11.1 Opdrachtnemer garandeert gedurende de in de Overeenkomst te bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat de geleverde zaken en/of uitgevoerde Werkzaamheden, daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken en materialen, goed en deugdelijk zijn, vrij zijn van gebreken in ontwerp, constructie, montage, materieel, rechten van derden en niet vervaardigd zijn met behulp van kinderarbeid, in overeenstemming zijn met datgene wat is overeengekomen en dat zij geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform alle eisen die daaraan van overheidswege zijn gesteld. Daarnaast dienen zij te zijn uitgevoerd door vakbekwame personen volgens het overeengekomen tijdschema onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, ten minste gelijk zijn aan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde monsters of modellen. Opdrachtnemer vermijdt alles wat de uitvoering van de prestatie(s) kan schaden. 11.2 Het geleverde zal volledig in staat zijn de beoogde prestaties te leveren, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst en ten tijde van de feitelijke levering geldende normen, keurmerken, wetten en overheidsvoorschriften. 11.3 Opdrachtnemer blijft voor het voldoen aan hetgeen is gesteld in art. 10.1 en 10.2 aansprakelijk en kan zich ter zake niet beroepen op overmacht. Opdrachtnemer zal alle gebreken die de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden bij levering, oplevering of binnen de garantietermijn vertonen, dan wel binnen vijf jaar na (op)levering vertonen, terstond en in overleg met Opdrachtgever, voor zijn rekening herstellen of deugdelijk oplossen, een en ander onverminderd hetgeen ter zake nader is overeengekomen. 11.4 Opdrachtgever is gerechtigd om delen van het werk c.q. de zaken die gebreken vertonen zelf te (doen) herstellen of vervangen voor rekening van Opdrachtnemer, indien deze niet onverwijld dan wel uiterlijk binnen veertien dagen na sommatie de opheffing van die gebreken bewerkstelligt, opdat deze alsnog voldoen aan datgene wat is overeengekomen. 11.5 De rechten als bedoeld in het vorige lid komen Opdrachtgever ook toe zonder voorafgaande ingebrekestelling indien opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden. 11.6 Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw in. 11.7 Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte Werkzaamheden ten minste dezelfde garantie geven welke Opdrachtgever tegenover Principaal dient te verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke door de fabrikant wordt gegeven.

Artikel 12: Keuringen 

12.1 Opdrachtgever heeft het recht geleverde zaken of het resultaat van verrichte Werkzaamheden bij levering of voltooiing te (laten) inspecteren of keuren. 12.2 De kosten van inspectie en/of keuring komen ten laste van Opdrachtnemer indien Opdrachtgever het geleverde of verrichte afkeurt. 12.3 Als bij inspectie of keuring blijkt dat het geleverde of verrichte Werkzaamheden niet voldoen aan de overeengekomen eisen, kan Opdrachtgever kiezen uit de volgende mogelijkheden: a. Opdrachtgever kan binnen een door haar te stellen redelijke termijn verbetering of herstel verlangen zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op vergoeding; b. Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, conform art. 20 van de Algemene Voorwaarden. Daarnaast behoudt Opdrachtgever zich de overige rechten uit de Overeenkomst voor. 12.4 De in art. 12.1 bedoelde inspectie ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst en/of de wet.

Artikel 13: Geheimhouding en Communicatie 

13.1 Opdrachtnemer is verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hem uit hoofde van de relatie met Opdrachtgever ter kennis zijn gekomen. 13.2 Opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering betrokken werknemers en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. Nieuwerkerk aan den IJssel, 8 februari 2018 www.timmerbedrijfvrijenhoek.nl.
13.3 De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren. 13.4 Bij overtreding van het in voorgaande leden kan Opdrachtgever besluiten Opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van maximaal 15% van de hoofdaanneemsom per gebeurtenis, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot aanspraak op wettelijke schadevergoeding.

Artikel 14: Non-concurrentie 

14.1 Opdrachtnemer onthoudt zich van het rechtstreeks doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal betreffende het Project waar door Opdrachtgever met de Principaal onderhandelingen worden gevoerd of een Hoofdaannemingsovereenkomst wordt of is aangegaan, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van maximaal 15% van de hoofdaanneemsom per gebeurtenis, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot aanspraak op wettelijke schadevergoeding.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1 Alle (aanspraken op) bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder maar niet beperkt tot merkrechten, databankrechten, knowhow en auteursrechten (de “IE-rechten”), met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit of ontstaan in het kader van de Werkzaamheden dan wel de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt hierbij (aanspraken op) de IErechten – voor zover nodig – (bij voorbaat) om niet over aan Opdrachtgever welke overdracht en levering Opdrachtnemer hierbij (bij voorbaat) aanvaardt. 15.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer erkennen uitdrukkelijk dat art. 15.1 dient te worden gezien als de akte van overdracht van de (toekomstige) IE-rechten op het resultaat. Voor zover de hiervoor genoemde overdracht niet resulteert in de overdracht van de IE-rechten aan Opdrachtgever (bij voorbaat), zal Opdrachtnemer op ieder eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtgever onmiddellijk iedere handeling verrichten ten behoeve van de overdracht van de IErechten, waaronder maar niet beperkt tot het tekenen van een schriftelijke overdrachtsakte of enig ander document dat tot doel heeft dat de IE-rechten op het resultaat worden overgedragen aan Opdrachtgever. In dit verband verleent Opdrachtnemer hierbij aan Opdrachtgever tevens een onherroepelijke volmacht om namens Opdrachtnemer al hetgeen te verrichten dat noodzakelijk is voor de overdracht van de IE-rechten op het resultaat aan Opdrachtgever. 15.3 Opdrachtnemer doet afstand van zijn persoonlijkheidsrechten in de zin van art. 25 Auteurswet. 15.4 Ter verduidelijking, maar zonder daarmee enige beperking aan te brengen, verklaren partijen dat de overdracht krachtens art. 15.1 meebrengt dat Opdrachtgever het resultaat en de daarop rustende IE-rechten mag gebruiken respectievelijk (laten) exploiteren op welke wijze en in welke vorm dan ook zonder dat daaraan enige beperking is verbonden. 15.5 De overdracht van de IE-rechten vindt plaats zonder dat Opdrachtgever daarvoor aan Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd is. 15.6 Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk op enig IE-recht van derden zal opleveren. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever zonder enige beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze IE-rechten. De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtnemer blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren.

Artikel 16: Facturering en Betaling 

16.1 Facturen dienen in PDF te worden verstuurd naar info@timmerbedrijfvrijenhoek.nl op tenaamstelling: Timmer en Klusbedrijf Vrijenhoek, t.a.v. Crediteurenadministratie, Klein Hitland 98, 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel. Per e-mail dient één factuur te worden verzonden. 16.2 Facturering geschiedt onder vermelding van het projectnummer, de naam van de contactpersoon/besteller bij Opdrachtgever en volledig gespecificeerd volgens de aanwijzingen van Opdrachtgever.
16.3 Indien Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever factureren, waarna betaling door Opdrachtgever zal geschieden binnen veertien (14) dagen.
16.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer slechts betalen, zodra de Levering en/of Werkzaamheden of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft naar genoegen is opgeleverd en nadat Opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond aan Opdrachtgever, dat hij de bij de Levering en/of Werkzaamheden betrokken medewerkers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde loonheffingen heeft betaald. 16.5 Betaling door Opdrachtgever houdt geen afstand van enig recht uit de Overeenkomst in. Opdrachtgever is bevoegd hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen uit welke hoofde dan ook verschuldigd mocht zijn aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan wederzijdse vorderingen te verrekenen. 16.6 Betaling door Opdrachtgever voor (gedeelten van) Leveringen en/of Werkzaamheden ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voorvloeien uit de Overeenkomst, onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de wet. 16.7 Opdrachtgever heeft het recht iedere betaling op te schorten indien Opdrachtnemer een of meer verplichtingen uit hoofde van onderhavige Overeenkomst en/of onderhavige Algemene Voorwaarden niet nakomt of dreigt niet na te komen. 16.8 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtnemer te eisen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen ter waarde van de achterstallige prestatie, vermeerderd met de hieraan voor Opdrachtgever verbonden kosten, eventueel in de vorm van een onherroepelijke onmiddellijk opeisbare bankgarantie. Niet-voldoening hieraan geeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Opdrachtgevers recht op schadevergoeding met inbegrip van eventuele winstderving en vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten.

Artikel 17: Aansprakelijkheid 

17.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen de Principaal, wordt geleden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 17.2 Opdrachtgever is gerechtigd, maar daartoe niet verplicht, alle aan Opdrachtnemer toerekenbare schade – geheel of gedeeltelijk - direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door Opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door Opdrachtgever op de contractprijs in mindering worden gebracht dan wel met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden verrekend. 17.3 Een situatie als omschreven in dit artikel leidt tot een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen. Een dergelijke tekortkoming geeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Artikel 18: Ketenaansprakelijkheid

18.1 Indien op de Overeenkomst de Invorderingswet van toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen, waaronder verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting. Voorts is Opdrachtnemer verplicht de toepasselijke cao stipt na te leven. 18.2 Opdrachtnemer is verplicht, op elk door Opdrachtgever gewenst moment, aan haar inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat Opdrachtnemer inderdaad aan de in lid 1 in dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldaan c.q. voldoet. Opdrachtgever heeft het recht van deze bescheiden kopieën te maken en deze voor haarzelf te houden. 18.3 Ingeval Opdrachtgever op enig moment premies sociale verzekering en/of loonbelasting, verschuldigd door Opdrachtnemer of (een) na hem komende onderaannemer(s), heeft moeten betalen, heeft zij ten belope van het gehele door haar betaalde bedrag verhaal op Opdrachtnemer, onverminderd lid 7 van dit artikel bepaalde. De vordering van Opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke rente van het bedrag, dat door haar deze premies en/of belasting zijn betaald. 18.4 Indien Opdrachtnemer op enig moment niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ter zake van de afdracht van premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting, dan wel Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtgever het recht de daarmee gemoeide bedragen in te houden en deze, na aangetekende brief aan Opdrachtnemer, te hare keuze hetzij te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening), hetzij aan de respectievelijke voor inning verantwoordelijke instanties af te dragen. In zodanig geval is Opdrachtgever voor de door haar betaalde bedragen jegens Opdrachtnemer gekweten. 18.5 Indien Opdrachtgever na aansprakelijkheidsstelling voor niet betaalde premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting door Opdrachtnemer of na hem komende onderaannemers deze premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting heeft moeten voldoen, heeft Opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan een verhaalsrecht op Opdrachtnemer. De vordering van Opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum van voldoening door Opdrachtgever. 18.6 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen ingevolge de van toepassing zijnde cao jegens (ingeleende) werknemers van Opdrachtnemer nakomt, heeft Opdrachtgever op Opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Opdrachtgever ter deze zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum van voldoening door Opdrachtgever. 18.7 Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever vergoeden en Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter deze zake.

Artikel 19: Verbod van Cessie 

19.1 Het is Opdrachtnemer verboden uit deze Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende vorderingen en/of rechten aan derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook te doen overgaan dan wel daarop een enigerlei beperkt recht te (doen) vestigen. Dit verbod is een beding in de zin van art. 3:83 lid 2 BW respectievelijk art. 3:98 jo art. 3:83 lid 2 BW. Het verbod heeft goederenrechtelijke werking. Artikel 20: Opzegging 20.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, tussentijds, in onvoltooide staat, op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. In geval een opzegging is Opdrachtgever uitsluitend gehouden Opdrachtnemer te betalen voor het uitgevoerde deel van het Werk en de extra kosten en uitgaven waarvan Opdrachtnemer kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan. 20.2 Indien, door welke oorzaak dan ook, de voortgang van de Prestatie door of voor risico van Opdrachtnemer wordt vertraagd of wordt stilgelegd, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op gederfde inkomsten of vertragingsschade. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor enige aansprakelijkheid hieromtrent. 20.3 Indien door Opdrachtgever vooruitbetalingen zijn gedaan dienen deze onmiddellijk aan Opdrachtgever te worden teruggestort als ware deze onverschuldigd betaald. Nieuwerkerk aan den IJssel, 8 februari 2018. www.timmerbedrijfvrijenhoek.nl